Start Regulamin ZawodĂłw

 Regulamin zawodów motorowodnych - sezon 2015

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Zawodów jest  Nowosądecki Klub Motorowodny  działający  w  Małopolskim Okręgu Motorowodnym

Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie miejsca zawodów  zgodnie z uzyskanymi warunkami homologacji oraz zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich uwag Sędziego Głównego

Celem zawodów jest upowszechnienie turystyki motorowodnej oraz sportu amatorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów, w których mogłyby uczestniczyć również całe rodziny.

 

KATEGORIE  Klasy

 1. JT 250
 2. T1000
 3. T2000
 4. Skutery wodne150 km
 5. Skutery wodne pow. 150 km
 6. Open

KONKURENCJE

 • Wyścig po obwodzie   3 x okrążenie   , start  lotny  :  JT 250 , T1000 , T 2000, Open
 • Wyścig  slalomowy  skut. wod , start zatrzymany  2,5 okrążenia
 • indywidualny  bieg czasowy  skut . wod . start zatrzymany  , 1,5  x okrążenie

WARUNKI PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

Odpowiednia topografia akwenu oraz lokalizacja pomostu lub linii brzegowej umożliwiające przeprowadzenie zawodów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

Warunkiem rozegrania biegów  w danej kategorii  jest minimum 2 zawodników dla każdej kategorii

Zawodnicy  łodzi motorowych rywalizująÂ  na trasie , którą obrazuje poniższy schemat:

trasa_odzie

Zawodnicy  skuterów wodnych rywalizują na trasie , którą obrazuje poniższy schemat :

trasa_skutery

PROCEDURY PRZEDSTARTOWE

Falstart lub nieprawidłowe pokonanie trasy przez zawodnika równoznaczne jest z faktem  dyskwalifikacja  tego zawodnika  biegu w którym te przewinienie miało miejsce

Za Falstart rozumiane jest utrata kontaktu z holderami przed sygnałem do startu wyścigu.

Ze względu na zmienne warunki linii brzegowej oraz wody, rodzaj procedury startowej obowiązującej na danej eliminacji będzie każdorazowo omawiany na obowiązkowej odprawie zawodników

Zabrania się przepływania przez akwen na którym rozgrywany jest wyścig w momencie jego trwania. Zabronione jest również „opływanie” trasy. Karą za niedostosowanie się do tych wymogów jest dyskwalifikacja z rywalizacji.

Nie stawienie się zawodnika na linii startu po jego wywołaniu oznacza rezygnację z udziału w rywalizacji.

PROCEDURA STARTOWA

Podstawową formą startu  jest start na sygnał flagą dany przez wyznaczonego sędziego, lub na sygnał świetlny. Przy tego typu starcie zawodnicy powinni stać na swoich pozycjach , a skutery mieć ustawione dziobem w kierunku trasy zawodów. Aby uczestniczyć w wyścigu zawodnicy muszą być na linii startu podczas procedury startowej (wejście na trasę z innego miejsca, np. z parku maszyn jest zabronione).

Zawodnikom przysługuje prawo do dwóch holderów. Holderzy nie mogą stosować żadnych pomocy (liny, taśmy itp.) do utrzymania skuterów swoich zawodników. startujących zawodników oraz sędziowie kontrolujący przebieg procedury startowej.

Procedura startowa rozpoczyna się w momencie gdy Sędzia Startowy da sygnał zawodnikom do uruchomienia silników. Sędziowie na pomoście startowym podniesieniem do góry ręki sygnalizują Sędziemu Startowemu uruchomienie silników i gotowość do rozpoczęcia wyścigu.

Po takim sygnale Sędzia Startowy podnosi flagę do góry i po upływie od 3 do 9 sekund opuszcza flagę co jest sygnałem do rozpoczęcia wyścigu

Procedura startowa może zostać przerwana na wyraźny sygnał zawodnika jedynie w czasie Sędzia Startowy nie podniósł jeszcze flagi do góry. Zawodnikowi przysługuje tylko jedno dwuminutowe wstrzymanie procedury startowej na jeden wyścig.

Sędzia Główny może zadecydować o zarządzeniu restartu wyścigu. Powodami takiej decyzji mogą być między innymi: zerwana boja, lub inne powody mogące wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników.

TRASA I BOJE

Zawody rozgrywane są na zamkniętym homologowanym torze, na którym zawodnicy pokonują wyznaczoną bojami trasę.

Zawodnicy zobowiązani są omijać boje kursowe zgodnie z informacjami uzyskanymi na odprawie zawodników. Dziób skutera musi wyraźnie być skierowany wokół każdego z takich znaków. Każdy przypadek przejechania po boi kursowej (bez względu na to z której strony skutera boja się ukaże) będzie traktowany jak ominięcie boi i będzie skutkowało  nie sklasyfikowaniem w wyścigu w którym przewinienie to nastąpiło.

Nie przepłynięcie pomiędzy bojami wyznaczającymi linię mety potraktowane będzie jako celowe ominięcie boi i przewinienie takie skutkuje  nie sklasyfikowaniem w wyścigu w którym przewinienie to miało miejsce

Zawracanie aby poprawnie opłynąć ominiętą boję jest zabronione.

Zawodnicy zdobywają punkty zgodnie z zajętym miejscem wg poniższego schematu:

Miejsce Punkty: 

 1. 25 pkt
 2. 20 pkt
 3. 16 pkt
 4. 13 pkt
 5. 11 pkt
 6. 10 pkt
 7.  9 pkt
 8.  8 pkt

WYPOSAŻENIE OSOBISTE ZAWODNIKA

Wyposażenie osobiste zawodnika ma za zadanie zminimalizować ryzyko kontuzji oraz umożliwić ekipie sędziowskiej bezproblemową identyfikację zawodnika w trakcie rozgrywania zawodów. Wyposażenie takie dzieli się na wyposażenie obowiązkowe oraz wyposażenie zalecane.

Zgłaszając się do udziału zawodach  każdy zawodnik jest świadomy ryzyka jakie niesie udział w zawodach i zobowiązuje się do bezwzględnego używania całego wyposażenia obowiązkowego w każdym przypadku kiedy wypływa na akwen na którym jest rozgrywana eliminacja. Za odpowiedni dobór wyposażenia odpowiada zawodnik, jednak powinien on spełniać niżej wymienione wymagania.

Do Wyposażenia Obowiązkowego Zawodnika zalicza się:

Kask ochronny – musi on być odpowiednio dopasowany, z pełną ochroną włączając w to szczękę i usta (osłona twarzy zdjęta). Sugerowanym rodzajem kasku jest „typ motocross”. Nie dozwolone są kaski plastikowe, rowerowe, BMX, czy też podobnie wykonane ochrony głowy. Nie dozwolone są również kaski z przykręcaną (ruchomą) osłoną szczęki.

Kamizelka asekuracyjna – musi być w dobrym stanie oraz spełniać wymagania co do wyporności zabezpieczającej unoszenie się zawodnika na powierzchni wody. Nie dozwolone są nadmuchiwane kamizelki ratunkowe

Kombinezon neoprenowy tzw. „pianka” z nogawkami przynajmniej do kolan

Buty sportowe lub specjalne do skuterów wodnych

Sędzia Główny ma prawo zabronić używania jakiegokolwiek elementu wyposażenia

obowiązkowego, jeżeli uzna je za niespełniające wymogów bezpieczeństwa i

zapewnienia właściwej ochrony lub z innego powodu uzna je za nieodpowiednie

Zidentyfikowany brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego na linii startu skutkuje karą regulaminową: dyskwalifikacja z biegu

 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawody  przeprowadzane są w oparciu o niniejszy regulamin

Wyścigi odbywają się na akwenie zamkniętym, na trasie slalomu wyznaczonego bojami kursowymi i bojami specyficznymi. Wymagany kierunek i sposób pokonania trasy będzie każdorazowo omówiony na odprawie zawodników. Wypływając na akwen należy zwracać uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Główne (ale nie wszystkie) zasady bezpieczeństwa na wodzie oraz kary grożące za ich nieprzestrzeganie wymienione są poniżej:

Wypłynięcie na akwen podczas całego okresu trwania eliminacji bez wiedzy i zgody Sędziego Głównego; kara regulaminowa czarna flaga

Wypłynięcie na akwen bez obowiązkowego wyposażenia osobistego; kara regulaminowa: czarna flaga

Nieostrożna / Niebezpieczna jazda rozumiana jako, ścinanie toru jazdy, rozmyślne uderzanie lub najazd na boje , niesportowe zachowanie na akwenie, nieznajomość topografii toru, oraz niedostosowanie prędkości i/lub kierunku płynięcia skutera do sytuacji na wodzie; kara nie sklasyfikowania w wyścigu w którym nastąpiło przewinienie, w przypadku spowodowania kolizji dyskwalifikacja

Nie reagowanie na komendy flagami kara: czarna flaga lub w przypadku braku reakcji na czarną flagę dyskwalifikacja z eliminacji. Obowiązkiem każdego zawodnika jest zwracanie uwagi na polecenia sędziów na wodzie lub na pomoście startowym przekazywanym za pomocą flag. Zalecanym jest potwierdzenie przyjęcia komunikatu pokazywanego zawodnikowi poprzez skinienie głową,

Wymienione wyżej zachowania na trasie są zdecydowanie zabronione w każdym momencie zawodów

 

Żaden zawodnik nie ma prawa uczestniczyć w eliminacji, jeżeli zostanie stwierdzone przez sędziów, że jest on pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków.

Uczestnictwo w eliminacji MP SW/WR jest dobrowolne. Zawodnik podpisując zgłoszenie do udziału w eliminacji automatycznie: Akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa zapisane w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  Zobowiązuje się do respektowania i przestrzegania poleceń i nakazów obsługi sędziowskiej .

Automatycznie akceptuje fakt, że bierze udział w zawodach na własny koszt i na własne ryzyko.

 W imieniu swoim, jak i w imieniu członków swojej rodziny zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu ewentualnego wypadku.

Zobowiązuje się do współzawodnictwa w duchu zdrowej sportowej rywalizacji oraz z poszanowaniem zasad „fair play”

Przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny i może zostać ukarany za jego osobiste zachowanie, jak i za zachowanie osób będących w jego zespole włączając w to (ale bez ograniczenia do) sponsorów, mechaników oraz członków rodziny

Współzawodnictwo regulowane jest przepisami zawartymi w niniejszym Regulaminie Dokument ten jest podstawą do oceny przez zespół sędziowski przebiegu i poprawności rywalizacji

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, widzów i grona sędziowskiego oraz aby zachować sportowe zasady współzawodnictwa, przepisy zawarte we wspomnianym Regulaminie wyraźnie piętnują zachowania mogące zagrozić bezpieczeństwu na zawodach i wszelkie formy niesportowej rywalizacji., a zachowania o których mowa są zagrożone karami.

Kary sportowe (np.: ostrzeżenie, dyskwalifikacja z biegu, , dyskwalifikacja z całej eliminacji)

Kary dyscyplinarne (np. usunięcie zawodnika z terenu zawodów)

Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prowadzenie zawodów od ich rozpoczęcia do oficjalnego zakończenia i w związku z tym:

Ma prawo podjąć każde działania jakie wydają mu się niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, widzom lub sędziom.

Ma prawo w każdym momencie trwania zawodów zabronić udziału w eliminacji każdemu zawodnikowi, jeśli w jego opinii może On stanowić niebezpieczeństwo dla widzów, uczestników zawodów lub siebie samego

W przypadku naruszenia przepisów ma prawo dyscyplinować uczestników zawodów zgodnie z karami regulaminowymi. Jeżeli zawodnik podczas eliminacji popełni więcej niż jedno przewinienie z danej grupy (np. Niebezpieczna jazda) Sędzia Główny ma prawo zastosować karę wyższą niż przewidziana w regulaminie dla danego przewinienia.

Ma prawo nałożyć karę za dowolne z następujących przewinień o Nieprzestrzeganie przepisów wyścigowych niniejszego regulaminu o Niespełnienie wymagań technicznych odnośnie skutera wodnego Od nałożonych kar za powyższe przewinienia przysługuje odwołanie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i zasadami składania protestów

Ma prawo zdyskwalifikować lub zażądać usunięcia z terenu zawodów zawodnika, sponsora lub członka zespołu za dowolne z następujących przewinień: o Wulgaryzmy, napastliwy język lub niesportowe zachowanie skierowane przeciwko sędziom, widzom lub innym uczestnikom zawodów o Stosowanie środków odurzających i/lub narkotyków o Werbalna lub fizyczna napaść na sędziego o Przekazywanie fałszywych informacji w jakimkolwiek oficjalnym dokumencie obowiązującym na eliminacjach PP SW o Wszelkie oszustwa w sprawach administracyjnych Decyzja dyscyplinowania zawodnika za jakiekolwiek z powyższych przewinień jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

W przypadku zaistnienia sytuacji nie objętej jednoznacznie niniejszym Regulaminem, która w ocenie Sędziego Głównego stanowi zagrożenie dla kogokolwiek lub nie mieści się w pojęciu sportowej rywalizacji, Sędziemu Głównemu przysługuje prawo do jej oceny i interpretacji oraz wyznaczenia rodzaju kary

Lokalny Organizator zobowiązany jest do tego aby impreza była przeprowadzona przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa. Wiąże się to między innymi z uzyskaniem wymaganych przepisami zgód i pozwoleń na organizację zawodów oraz na czasowe wyłączenie akwenu z żeglugi .

Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach  ma prawo:

Złożyć protest, na rywala dotyczący przestrzegania zapisów niniejszego

Regulaminu.  Złożyć protest na decyzję Sędziego Głównego (jeżeli zapisy niniejszego

regulaminu nie mówią inaczej), a dotyczącą bezpośrednio tego zawodnika 

Wymagania dotyczące składania protestów:  Protesty składane są w sekretariacie Komisji Sędziowskiej . Protest musi być złożony indywidualnie – protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Protest musi być złożony przez zawodnika, w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, Każdy złożony protest może dotyczyć tylko jednego punktu regulaminu.  Przed złożeniem protestu zawodnik musi wpłacić w sekretariacie Komisji Sędziowskiej kaucję w wysokości 300 pln (trzysta złotych).

pozytywnego rozpatrzenia protestu, kaucja zwracana jest zawodnikowi, natomiast w przypadku decyzji negatywnej przepada na rzecz organizatora zawodów Protest musi być złożony w nieprzekraczalnym terminie do 10 minut od czasu ogłoszenia wyników lub decyzji o karze nałożonej na składającego zawodnika. Protesty po tym czasie nie będą przyjmowane .

Za rozpatrzenie protestu odpowiada Kolegium Orzekające powołane przez Sędziego Głównego na czas eliminacji i składające się z:

o Sędziego ds. Bezpieczeństwa lub innego wyznaczonego Sędziego (z wyłączeniem Sędziego Głównego) o Komisarza lub Sędziego Technicznego  o Przedstawiciela Organizatora Mając na celu wydanie obiektywnej decyzji Kolegium może korzystać z materiałów wideo nagranych przy użyciu kamer będących na wyposażeniu komisji sędziowskiej, wzywać na przesłuchania innych sędziów oraz świadków lub uczestników sytuacji której protest dotyczy. Decyzja o uznaniu lub nie uznaniu złożonego protestu, zapada w głosowaniu i jest przekazywana Sędziemu Głównemu wraz z jej uzasadnieniem

Próba oprotestowania decyzji o nałożonej karze w innej formie niż powyżej opisana (np. dyskusje z członkiem ekipy sędziowskiej, próby wywierania nacisku lub inne formy) będą potraktowane jak niesportowe zachowanie i będą podlegać karze zgodnej z tym przewinieniem

NAGRODY

Puchary i Nagrody w poszczególnych eliminacjach zapewnia Organizator 

Za zdobycie pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach przewidziane są puchary 

PRZEPISY KOŃCOWE

Organizator zawodów nie może wprowadzać zmian, ani pobierać opłat nie uwzględnionych w niniejszym Regulaminie 

Prawo ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu przysługuje Sędziemu Głównemu

Organizator  zastrzega sobie prawo do publikacji imienia, nazwiska i fotografii nagrodzonych uczestników w wydawnictwach firmowych oraz na swojej stronie internetowej